Анкета за преводачи от класически езици

 

Анкета за преводачи от класически езици 

Доротея Табакова

В рамките на проекта “Тезей” е включено изготвянето на анкета и разпространяването й до всички живи преводачи от класически езици (старогръцки и латински). Отговорите им ще бъдат публикувани на страницата на проекта, придружени от биобиблиографични данни за самите преводачи. В раздел „Статии” ще бъде представен и анализ на получените резултати.
Целта на тази анкета е да се проследят основните тенденции на развитието на преводаческото изкуство и специфичните особености на преводната рецепция на античната литература у нас. Чрез въпроси, изясняващи съзнателните избори и стратегии на преводачите, се очертава индивидуалният профил на всеки един от тях, а също и приемствеността помежду им, наличието на различни школи, както и нереализираността на някои възможни типове превод.
Досегашните изследвания на преводната рецепция на античната литература (най-системно изследване по тази тема е „Преводна рецепция на европейските литератури в Българя. Класическа литература, т.3, съст. Анна Николова, Академично издателство „Марин Дринов”, С., 2002) изследват преводаческите постижения и школи, опирайки се на резултата от труда на преводачите, т.е. на самите текстове на български език. Те засягат също и критиките на издадените преводи и някои други форми на рецепция на античните текстове (например сценични реализации), но едно остава отвъд тяхното внимание: интенциите на преводача, неговата съзнателна нагласа.
Централно внимание в анкетата е отделено на опозицията „семантичен/комуникативен превод” (без тези термини да попадат в самия въпросник). Това се дължи на факта, че търсенето на реален диалог с читателската публика става все по-важна страна от представянето на всеки текст, бил той оригинален или преводен. Останалите въпроси изясняват стратегиите на преводачите на ниво лексика, синтаксис, стил, метрика, както и представите им за специфичните таргет-групи, за които предназначават своя труд.
Очакваните резултати от анкетата ще включват:
- очертаване на основни тенденции, приемственост и школи сред българските преводачи на антична литература
- изясняване на съотношението интенция/резултат при преводните текстове
- описание и анализ на съвременния етап на рецепция на античната литература у нас
- създаване на биобиблиографски корпус на преводачите от старогръцки и латински у нас; извън рамките на анкетата той ще бъде допълнен с данните на вече покойните преводачи
Сайтът на “Тезей” е подходящото място за публикуване на резултатите от анкетата и на техния анализ, тъй като цел на проекта не е само дигитализирането на преводните текстове, но и превръщането на електронния архив в удобен справочник, включващ данни не само за преводните текстове, но и за самите преводачи. Материалите от анкетата биха могли да послужат за ориентир и на бъдещи преводачи (студенти и възпитаници на катедра Класическа филология в Софийския унивеситет) при избора на стратегия и техники на работа с античните текстове.