Ксенофонт


КСЕНОФОНТ

 

Из ВЪЗПОМИНАНИЯ

 

Превод: Гавриил Кръстевич, 1837

 

Митос Продиков заради Ираклеевата младост

(от Елинският език из 2-та книга на Ксенофонтовите Възпоминания)

 

КСЕНОФОНТ

 

КИРОПЕДИЯ или ВЪЗПИТАНИЕТО НА КИРА

(КНИГА ПЪРВА)

 

Превод: Драгомир Карадимчев, 1939

 

Електронна обработка: Марина Тодорова, 2008

 

 

 

Г л а в а   п ъ р в а

 

            Понякога ми е идвала на ум мисълта, колко демокрации са били катурвани от хора, които са искали да бъдат управлявани другояче, вместо демократически, както и колко монархии и олигархии са вече премахнати от тълпата, и колцина тирани още в началото на своето властване са били бърже сваляни, докато други такива, макар и кратко време да стоят на власт, биват тачени с удивление като мъдри и щастливи мъже.

КСЕНОФОНТ

УЧЕНИЕ ЗА СТОПАНСТВОТО (І-VІ)

Превод: Гаврил Кацаров, 1908

Електронна обработка: Георги Гочев, 2002