Предговор към първото издание на Старогръцко-българския речник (1939)

ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ

 

Работата по тоя речник започна преди осем години, когато съставителите се събраха и определиха плана, по който трябваше да се състави речникът. Най-напред бяха извадени на отделни листчета всички думи от гръцките съчинения, които се предвиждат по програмата на Министерството на Просветата за класическите гимназии и духовните семинарии. Всяко листче съдържаше точното значение на думата, в известни случаи някаква нейна особена форма и кратка фразеология според отделните места на текстовете. Тая трудна работа, която трая няколко години, бе предприета, както за да се постигне възможната най-голяма точност при определяне на формите и значенията на гръцките думи, така и за да се поставят в тоя речник всички думи и техните значения, които се срещат в гръцките съчинения, предвидени за класическите гимназии и духовните семинарии. Когато листчетата бяха приготвени, започна втората част от работата. Понеже събраният словесен материал бе сравнително ограничен, той бе разширен значително по думи, значения и форми, за да може речникът да задоволява не само нуждите на учениците, но и да отговаря на много по-големи изисквания.

Трудностите по съставянето и отпечатването на тоя речник, и то особено поради обстоятелството, че досега не съществуваше никакъв старогръцко-български речник, който би могъл да послужи за основа на по-нататъшна работа, са толкова големи, че всеки, вярваме, би извинил случайните пропуски.

Една от не най-малките мъчнотии е и предаването на гръцките собствени имена; тук ние се старахме да държим среден път между нашата стара традиция, която се основава на новогръцкото произношение, между западното влияние и между истинското старогръцко произношение. Поради възможни недоразумения при собствените имена от мъжки род нарочно избягвахме падежната форма, окончаваща на -а; затова навсякъде стои син на Ксантип, баща на Софокъл и т. н., за да не се смесва Ксантипа (Ξανθίππη) с Ксантип (Ξάνθιππος) и под.

От желание да дадем една изискано отпечатана книга поръчахме от странство специални гръцки шрифтове, което увеличи и без това големите разходи по отпечатването.

 

 

* * *

 

 

Второто издание, поправено и значително допълнено, може да служи за превеждане на следните автори и съчинения: Омир, Херодот, Ксенофонт, Тукидид, Демостен, Аристотел, Платон, Плутарх, Есхил, Софокъл, Еврипид, лириците, Лизий, Изократ, Ариан, Лукиан, Нов Завет.

 

 

* * *

 

 

Третото издание е препечатано без изменения от второто.