Магистърска програма

Трисеместриална и петсеместриална магистърска програма към Катедрата по класическа филология.